Půjčovní řád

Půjčovna vysílaček a WiFi routerů

Půjčovní řád:

1 Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení zboží vzniká podpisem smlouvy o pronajmu a řídí se podle tohoto půjčovního řádu.

Zapůjčení zařízení je přesně definováno smlouvou o pronájmu dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného zařízení, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, a termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.

2 Smluvní podmínky

2.1 Zařízení se pronajímá osobám starším 18 let na základě předložení dvou dokladů s fotkou, OP a jiného průkazu totožnosti (pas, řidičský průkaz apod.).

2.2 Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem věci bez udání důvodů

2.3 Věc se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem.

2.4 Nájemce se zavazuje užívat věc řádně v souladu s jejím určením, dodržovat základní pravidla užívání věci a chránit věc před poškozením, zničením nebo ztrátou. Nájemce není oprávněn přenechat věc k užívání jiné osobě.

2.5 Nájemce je povinen seznámit se při převzetí věci s jejím technickým stavem.

2.6 Půjčovné je stanoveno podle platného ceníku.

2.7 Na zapůjčené věci je vybírána kauce, která je vratná při navrácení zapůjčeného zařízení.

Kauce je vybírána při předání zařízení, dle množství a hodnoty zapůjčky…V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty či odcizení, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

2.8 V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení zařízení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení zařízení dle podmínek smlouvy pronajímatel musí doplatit nájemné dle platného ceníku.

2.9 Při vráceni věci před dohodnutou dobou se nájemné nevrací.

2.10 Nájemce je povinen zařízení vrátit ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

2.11 Dojde-li k poškození, zničení nebo ztrátě, je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce je nahradit škodu, která se řídí příslušným ustanoveními občanského zákoníku.

2.12 Nájemce má právo zrušit objednávku na zařízení před započetím výpůjčky a smluvní vztah tím, že podá písemné oznámení nebo napiše email. Termínem zrušení je den doručení tohoto písemného oznámení nebo emailu a výše stornovacího poplatku je odvislá od doby před zahájením výpůjčky.

2.13 Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné problémy vzniklé užíváním věci.

2.14 Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčeného zařízení.

2.15 Nájemce je povinen při užívání věci dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné předpisy. 2.16 Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o pronájmu zařízení.

3 Závěrečné ustanovení

  1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.
  3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Půjčovního řádu.

Ke ztažení: